KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

Üzerinde Yaşadığımız Mavi Gezegenimiz Dünya, yaşam için vazgeçilmez öneme sahip olan doğal kaynakları barındırmaktadır. Ancak sahip olduğumuz doğal kaynaklar, doğada sınırlı miktarda bulunmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızı kullanırken çevreyle uyumlu, ileriye dönük ve verimli kullanımı açısından, planlı ve duyarlı olmamız gerekmektedir. Bu sayede doğal kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarmak ve onlara yaşanabilir bir çevre bırakmak mümkün olabilecektir. ASTRACHEM TARIM, Bitki Koruma ürünleriyle yapmış olduğu çalışmalarda, gelecek nesillere sağlıklı beslenme, güvenli, sürdürülebilir tarımsal üretim ve daha sağlıklı doğal yaşam alanları sunmak için kendini her gün yenilemektedir.

ASTRACHEM TARIM olarak, uluslararası kalite standartlarına göre yapılmış olan performans ölçümlerimizi değerlendirerek, kendimizi sürekli yenilemekte ve aşağıdaki temel amaçları benimsemekteyiz;

Faaliyetlerimizin, kalite yönetim sistemimizde yer alan ISO 9001 ve ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilerek sertifikalandırılması ve sürekli iyileştirilmesi,

Ürün ve hizmet kalitemizle çiftçilerimiz tarafından tercih edilen yenilikçi ve öncü bir şirket olmak,

Çiftçilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ürün portföyümüzde yeni, çözüm odaklı, yüksek teknoloji ile üretilmiş çevre dostu ilaçlara yer vererek çiftçilerimizin memnuniyetini sağlamak,

Stratejik ortaklarımız olan bayi, çiftçi ve tedarikçilerimizle çevrenin korunması ve kalitenin devamlı olarak geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmak,

Çevrenin ve insan sağlığı ile can ve mal güvenliğinin korunması hedeflerini kapsayan Üçlü Sorumluluk kapsamındaki taahhütlerimizi yerine getirmek,

Kalite, Çevre ve İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli risk ve fırsatları belirleyerek acil durum ve kaza için önleyici tedbirler almak,

Üretimin ve diğer tüm operasyonel faaliyetlerimizin her bir aşamasında doğal kaynakları verimli kullanarak, atıklarımızı minimum seviyeye indirerek, geri dönüşüm veya yeniden kazanım alternatiflerini değerlendirmek,

Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri gözönünde bulundurmak,

Sürekli iyileştirme çalışmalarıyla Kalite, Çevre ve İşçi sağlığı ve iş güvenliği performanslarımızı en üst seviyeye çıkarmak,

ASTRACHEM TARIM olarak politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla, çalışanlarımızın kalite ve çevre bilinci ile sürekli eğitilmesi, motive edilmesi ve faaliyetlere katılımlarını sağlayarak marka bilincimizin geliştirilmesini hedeflemekteyiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ASTRACHEM TARIM olarak uygulamalarımızdaki temel öncelik insan, dolayısıyla ASTRACHEM TARIM çalışanlarına verdiğimiz değer yer alır.

ASTRACHEM TARIM ailesi bireylerinin sağlık, güvenlik ve mutluluğu, kurumumuzun karlılık, büyüme ve tarım dünyasında bulunan öncü firmalar arasında yeni fırsatlar yaratarak kalıcı olma stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimimiz, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmelik şartlarını yerine getirmek ve uluslararası OHSAS 18001 yönetim sistemi standartlarına uyumlu bir yapı içerisinde olmak için “Her Zaman Daha İyi Bir Çalışma Ortamı’’ sağlamayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda ASTRACHEM TARIM, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm risk ve fırsatları önceden belirleyip, ilgili projeleri değerlendirerek, Üst Yönetimin de desteğiyle riskleri kaynağında bertaraf etmektedir.

Tüm ASTRACHEM TARIM bireyleriyle birlikte KAİZEN prensibini benimseyerek, işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarını bir bütün olarak ele alıp kuruluşumuz bünyesinde uygulayarak insan sağlığını güvence altına almaktayız.

ASTRACHEM TARIM bünyesinde gerçekleştirdiğimiz işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarından doğan faydaları, stratejik ortak olarak belirlediğimiz tedarikçi, bayi ve çiftçilerimizle paylaşarak onların da işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarında gelişmelerine katkı sağlamak öncelikli prensibimizdir.

ASTRACHEM BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI (BKÖP)

Astrachem Tarım, insan ve çevre sağlığı için yüksek seviyede güvenlik önlemleri almakta ve bu amaç için gerekli bütün kaynakları sağlamaktadır.

Astrachem Tarım, büyük bir kazaya yol açabilecek faaliyetlerin tamamını tanımlamakta olup, bu tür kazaların önlenmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Astrachem Tarım, Güvenlik Yönetim Sistemini kurarak, sistemin işleyişini ve güvenirliliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki hususları belirlemiştir.

Astrachem Tarım, şirket organizasyonunda, tüm seviyelerde ve operasyonel iş süreçlerinde büyük kaza risklerinin yönetimine ilişkin emniyet ve güvenliği etkileyecek pozisyonlara uygun bilgi, yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip personelleri görevlendirmektedir.

Olağan ve olağan dışı operasyonlardan kaynaklanan büyük kazaları belirler ve sürekli olarak risk değerlendirmesi yapar.

Bakım, onarım ve geçici durdurmaları da kapsayan düzenlemeler ve talimatları sürekli uygulamakta ve güncel tutmaktadır.

Değişikliklerin planlanması veya yeni tesis, proses veya depolama tesislerinin tasarımı için düzenlemeler yapmaktadır.

Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumları belirlemekte olup bunlar için acil durum planları hazırlamakta ve düzenli olarak denetleyerek gözden geçirmektedir.

BKÖP ve Güvenlik Yönetim Sistemi ile ilgili hedeflere uyumun takibi için sistemin performansını izler, uyum sağlanmaması durumunda düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını sağlar.

Astrachem, BKÖP ve Güvenlik Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve uygunluğunu periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendirmekte, üst yönetimce gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamakta, ulusal ve ilgili uluslararası mevzuat ve standartlara uymakta olup büyük kazaları önlemek ve etkilerini azaltmak amacı ile teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve güvenlik önlemlerini sürekli iyileştirmektedir.

Astrachem, çalışan tüm personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemekte ve personelin sürekli gelişimini gerekli analiz, plan ve programlar ile sağlamaktadır.